Giới thiệu #PHC//Audio


Kể từ ngày 15/05/2016, Người-Nông-Dân-Công-Nghệ @PHC quyết định mở thêm chuyên trang #PHC//Audio tại địa chỉ https://phc-audio.com nhằm chia sẻ và cập nhật các thông tin có liên quan đến một lĩnh vực mà @PHC đam mê, đó là “low-end” audio. Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để chuyên trang ngày một phát triển.

Trân trọng,

@PhilipHungCao
#Founder, #PHC//Audio

Posted by

@PhilipHungCao, CISM, CCSP, CCSK, CASP, CIW-WSP, GICSP, PCNSE, ACSP, CCDA, DCSE, JNCIA, MCTS, MCSA, VCP5-DCV, VCP6-NV, ZCNT is a #TekF@rmer. He has 17 years' experience in ICT/Cybersecurity industry in various sectors & positions.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s